Loyalty Dietpharm kartica

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i direktno oglašavanje – program Loyalty poklon kartice 4+1 Dietpharm

Svojim potpisom na formularu za izdavanje Loyalty poklon kartice 4+1 Dietpharm (u daljem tekstu „Kartica“) dali ste svoju saglasnost – pristanak da Pharmas doo Beograd, Viline Vode bb, 11000 Beograd, kao Rukovalac (u daljem tekstu „Rukovalac„) vrši obradu Vaših ličnih podataka koje ste uneli u obrazac Kartice i takođe da vrši obradu ličnih podataka u cilju ostvarivanja pogodnosti koje nudi Kartica a koje se sastoje u slanju gratis proizvoda te za slanje informacija o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm koje obuhvataju i distribuciju oglasnih poruka preko Vaših kontakata (telefon, e-mail).

Prilikom davanja Vaše saglasnosti – pristanka za obradu Vaših podataka o ličnosti za gore navedenu svrhu ukratko ste, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), informisani o svim osnovnim pravima, svrsi i načinu obrade Vaših podataka o ličnosti. Primenjujući standarde u obradi podataka o ličnosti koje su viši od onih zakonom propisanih, Rukovalac Vas u nastavku dodatno obaveštava o sledećem.

Davanje Vaših ličnih podataka (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa) je dobrovoljno i možete da povučete Vašu saglasnost – pristanak u bilo kom trenutku. Rukovalac će obrađivati Vaše lične podatke tokom čitavog perioda Vašeg učešća u programu Kartice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o oglašavanju. Nakon prestanka Vašeg učešća u programu Kartice, Rukovalac može da koristi Vaše lične podatke u ograničenoj meri iz opravdanih razloga (zaštita prava Rukovaoca).

Vaši lični podaci će biti obrađivani na osnovu Vaše saglasnosti – pristanka koja je dat na formularu Kartice. Možete da pitate Rukovaoca za pristup Vašim ličnim podacima i imate pravo da dobijete kopiju, izvršite ispravku, dopunite ili obrišete podatke, ograničite njihovu obradu i imate pravo da uložite prigovore na obradu podataka (uključujući prigovore na distribuciju oglasnih poruka) i pravo na prenosivost podataka. Svako od ovih prava možete realizovati kod Rukovaoca obraćanjem na  gdpr@pharmas.rs, na broj telefona +381 11 655 6226 ili u pismu koje je poslato na gore navedenu registrovanu adresu Rukovaoca. Distribucija poslovnih poruka putem elektronskih sredstava može se takođe prekinuti na Vaš zahtev. Pružanje ličnih podataka je od suštinskog značaja za ispunjavanje gore navedenih ciljeva i svrhe. Ako ne date svoju saglasnost – pristanak, ili isti povučete, Vaše članstvo u programu Kartice neće počet / neće se nastaviti, nećete dobiti gratis proizvod i nećete biti obaveštavani o ponudi robe, usluga i aktivnosti Dietpharm.

Primaoci Vaših ličnih podataka mogu uključivati osobe / kompanije koje su uključene u program Kartice (sve zdravstvene ustanove odnosno apoteke u čijim objektima se mogu naći proizvodi Dietpharm), kao i strane koje se bave pripremom, štampanjem i distribucijom oglasnih poruka i pružanjem IT i komunikacionih usluga. Obrada i prenos Vaših ličnih podataka između Rukovaoca i trećih lica kao obrađivača će se vršiti na osnovu ugovora o obradi podataka o ličnosti.